Articles

Zápis o Členské schůzi ADV 16.11.2018

Bratrská škola, Rajská 300/3, Praha 7, dne 16.11.2018

 

1.       Zahájení

Prezident ADV Vladislav Soukup zahájil konání Členské schůze ADV.

 

2.       Návrh a volba orgánů Členské schůze

Proběhla volba následujících orgánů Členské schůze:

·         Skrutátoři: Jiří Smítka, Irena Steinhauserová

·         Zapisovatel: Roman Oulický

·         Ověřovatel zápisu: Kristýna Klusoňová

·         Volební a mandátová komise: Judita Kapicová, Andrea Bridges, Daniel Rumpík

Hlasování: Pro: 18; Proti: 0; Zdržel se: 2; Celkem přítomno: 20

 

3.       Doplnění a schválení programu

Předložený program Členské schůze byl jednomyslně schválen.

Hlasování o programu: Pro: 23; Proti: 0; Zdržel se: 0; Celkem přítomno: 23

 

4.       Seznámení se zprávou Kontrolní komise

Finanční situace ADV za období od 1.9.2017 do 31.10.2018 byla stabilní, příjmy z členských příspěvků a případných darů mírně převýšily výdaje.

Zprávu přednesl Roman Oulický, člen Kontrolní komise ADV.

 

5.       Návrh rozpočtu na příští rok

Rozpočet ADV bude v roce 2019 kopírovat stávající vývoj:

·         ADV bude opět přispívat na pravidelné každoroční činnosti: slavnostní zahájení a ukončení školního roku, Akademie domácích školáků, pronájem domény a členský příspěvek SKAV.

·         Veškeré aktivity spojené s činností ADV jsou konány členy na bázi dobrovolnosti a jsou bez nároku na finanční ohodnocení.

Hlasování o rozpočtu: Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0; Celkem přítomno: 25

 

6.       Zpráva Prezídia o činnosti

Vladislav Soukup a členové Prezídia a dalších orgánů ADV předložili zprávu o stavu a činnosti ADV v následujících bodech:

·         Na úvod bylo provedeno shrnutí hlavních cílů a poslání ADV a představení stávajících členů Prezídia.

·         Prezídium se letos sešlo v souvislosti s otázkou financování žáků v IV.

·         Prezidenta ADV oslovují média (rozhlas, noviny, televize)

 

7.       Doplňovací volby do Prezídia

Dvěma současným členům Prezídia vypršel čtyřletý mandát a proto byly provedeny doplňovací volby.

·         Jako kandidáti do Prezídia na další funkční období byli představeni stávající prezident Vladislav Soukup a stávající člen Prezídia Lubomír Moudrý.

·         Volební a mandátová komise provedla hlasování o jednotlivých kandidátech:

o   Vladislav Soukup:      Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0; Celkem přítomno: 25

o   Lubomír Moudrý:       Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0; Celkem přítomno: 25

·         Volební a mandátová komise shledala volby platné a v souladu s jednacím řádem ADV.

·         Výsledky hlasování komise zaznamenala do příslušných volebních formulářů.

 

8.       Návrh další činnosti Prezídia ADV

Prezídiu nebyl uložen žádný naléhavý úkol do dalšího období.

 

9.       Diskuse

V rámci diskuze byla probrána různá aktuální témata

 

10.    Návrh a schválení usnesení.

Návrhy a usnesení byly schváleny v rámci předchozích bodů.

 

11.    Ukončení

Vladislav Soukup ukončil Členskou schůzi. Příští se bude konat přibližně za rok.

Zápis o Členské schůzi ADV 2016

1) Místo a datum konání: Zákolany, 24.9.2016

 

2) Zahájení

Prezident ADV Martin Klusoň zahájil konání Členské schůze ADV.

 

3) Návrh a volba orgánů Členské schůze

Proběhla volba orgánů Členské schůze:

 

 • Skrutátoři – Michal Zámorský, Irena Steinhauserová
 • Zapisovatel – Jiří Kotrla
 • Ověřovatel – Kateřina Ucháčová

 

Hlasování: Pro: 18; Proti: 0; Zdržel se: 1; Celkem přítomno: 19

 

4) Doplnění a schválení programu Členské schůze

Program Valné hromady byl schválen jednomyslně, žádný návrh na doplnění nebyl předložen.

Hlasování o programu: Pro: 18; Proti: 0; Zdržel se: 1; Celkem přítomno: 19

 

5) Seznámení se zprávou Kontrolní komise

Finanční situace ADV za období od 1.9.2015 do 31.8.2016 byla stabilní, příjmy z členských příspěvků a případných darů zhruba sledují výši výdajů. Stav účtu ADV k 31.8.2016 ve výši 25 933,63 Kč, stav pokladny 14 899,- Kč. Stav majetku nulový, ADV vlastní pouze mobilní telefonní přístroj. 

Zprávu přednesl Roman Oulický, člen Kontrolní komise.

 

6) Návrh rozpočtu na příští rok

 • Roman Oulický, člen Kontrolní komise, předložil návrh rozpočtu na příští rok
 • ADV přispívá pravidelně na následující činnosti: pronájem domény, roční členský příspěvek SKAV, akademie DŠ, konference DV, slavnostní zahájení a ukončení školního roku.
 • VH souhlasí s navrženým rozpočtem. 

 

7) Rozprava o předložených návrzích Prezídia a zprávě o činnosti

 • L. Steinhauserová vyjádřila pochvalu prezídia za prosazení novely školského zákona, kterým bylo DV rozšířeno na 2.stupeň ZŠ, ačkoli to není za ideálních finančních podmínek.
 • R. Ucháč zmínil, že situace pro ADV se změnila a nyní jsou před námi nové úkoly, které je třeba jasně definovat.
 • M. Klusoň informoval, že se rozhodl rezignovat na post Prezidenta ADV z důvodů splnění cílů, které si při nástupu do funkce dal. Naplněné cíle zahrnují:
  • Prosazení DV na 2. stupni ZŠ
  • Vyčištění členské základny ADV
  • Přeregistrace ADV do spolku
 • Vladislav Soukup je ochotný převzít funkci Prezidenta ADV na další období (M. Klusoň v prezídiu zůstává). 
 • Titul pro komunikaci s médii M. Klusoně: legislativní rada 
 • Zpráva o činnosti zahrnuje prosazení DV na 2.stupni ZŠ, přeregistrace ADVdo spolku v souladu s NOZ, pravidelné aktivity doma vzdělávaných dětí, komunikuje s poslanci a ministry, účastní se konferencí, mediální činnost. 

 

8) Návrh další činnosti prezídia ADV

 • ADV pověřuje Prezídium těmito úkoly:
  • Nadále střežit svobodu domácího vzdělávání v České republice (aby nedošlo k otevření paragrafu 41 a nenastaly komplikace)
  • Usilovat o odstranění diskriminace financování DV (v rámci příprav na změny financování škol)
  • Započítávání věku vzdělavatele do důchodového věku + zdravotní a soc. zabezpečení v ČR. Vstoupit do jednání s ministerstvem práce a definovat tento požadavek (ocenění DV podobně jako mateřství)
  • Zajistit praktickou schopnost vykonávat DV v ČR – působení na školách, komunikace s řediteli, atd.
  • Osvěta – upgrade webových stránek
  • Spolupráce ADV a koordinace činností s odpovídajícími spolky a sdruženími
 • Informace ohledně přidruženého („korespondenčního“) členství, jaké výhody, informační servis – Eva Kotrlová a Lucie Beštová připraví a rozešlou dopis ohledně tohoto bodu.
 • Členská schůze schválila úkoly na základě hlasování:

 

Hlasování o návrhu činnosti: Pro: 19; Proti: 0; Zdržel se: 0; Celkem přítomno: 19

 

9) Diskuse

 • Diskuze se věnovala situaci po uzákonění 2. stupně a předškolnímu vzdělávání, zejména diskriminaci ve financování, nedostatku informací v rámci škol, prosíťovanosti škol v rámci ČR.

 

10) Návrh a schválení usnesení.

 • Bylo vyjádřeno poděkování Prezídiu ADV za prosazení druhého stupně. 
 • Návrhy a usnesení byly schváleny v rámci předchozích bodů.

 

11) Ukončení VH ADV


Zápis ze zasedání Valné hromady ADV, konané dne 29. 5. 2010 ve Vraném nad Vltavou

1. Zahájení

2. Návrh a volba orgánů VH

       - moderátora – p. Plaňanský: 20 pro
       - skrutátorů – p. Lučná, p. Ucháčová: 18 pro
       - zapisovatele – pí. Eldridge: 24 pro, 4 zdrželi
       - ověřovatele – p. Bulíř: 25 pro, 1 zdržel
       - mandátové a volební komise – p. Bešta, p. Simonová, p. Pražáková (voleno vcelku jako tříčlenná komise): 22 pro 3 zdrželi

3. Doplnění a schválení programu
(program doplněn o diskusi ohledně pedagogicko-psychologických poraden – zařazeno před všeobecnou diskusi): 26 pro

4. Závěrečná zpráva prezídia ADV od VH v r. 2009
(zprávu přednesla p. Pražáková, doplnila ji S. Simonová, která informovala o situaci na Slovensku ohledně DV a dále ji doplnil V. Soukup ohledně sociálně-právního servisu: případné problémy řešit přes prezidium ADV, padl návrh na zpracování jakési „právní kuchařky“) – VH vzala závěrečnou zprávu  na vědomí.

5. Diskuse navazující na závěrečnou zprávu
věnovala se jednak situaci na MŠMT, věcem klem II. stupně a problému špatně funkčních webových stránek ADV

6. Seznámení se zprávou dozorčí rady ADV
(zprávu přednesl p. Bešta) – vzato na vědomí, v diskuzi projednávána možnost výhodnějšího vedení bankovního účtu (padly tři možné varianty: p. Severová, p. Ucháčová a p. Plaňanský dodají prezídiu podklady pro případnou změnu)

7. Příprava na doplňovací volby do presidia ADV:
mandátní a volební komise přijala kandidaturu

8. Představení se kandidátů do presidia ADV:
p. Soukup, p. Žežula.

9. Proběhla volba nových členů presidia.

10. Seznámení s výsledky voleb
p. Soukup: 28 pro,1 se zdržel hlasování; p. Žežula: 28 pro, 1 se zdržel hlasování
nově zvolení členové presidia ADV: p. Soukup, p. Žežula

11. Přestávka 11.25-11.30

12. Zopakování výsledků voleb a nového složení presidia
p. Bulíř, p. Kapicová, p. Pražáková, p. Soukup, p. Žežula

13. Informace o povolebním setkání presidia během měsíce
(či dvou, podle možností členů presidia ADV) k potvrzení presidenta ADV a rozdělení či potvrzení úkolů. Výsledky schůzky a volby budou později zveřejněny na stránkách ADV.

14. Diskuse
problémy a zkušenosti s jednotlivými PPP (presidium nabídlo možnost konzultace při řešení problémů), individuální vzdělávání na II. stupni, sociální zabezpečení, práce s medii, popsána situace na jednotlivých školách ohledně hodnocení, popsána situace na MŠMT a VÚP, pro web ADV slíbil možnou pomoc p. Ucháč (prostor), požádáni rodiče o prozkoumání možností, kdo by se rekonstrukce web mohl ujmout, presidium požádáno o kontaktování p. Mertina s prosbou na uspořádání semináře pro PPP, případně další skupiny (senát? poslanci?)

 15. Návrh další činnosti presidia ADV
Uspořádání semináře s Dr. Mertinem pro PPP, řešení web.stránek, možnost výhodnějšího vedení bankovního účtu, příprava zákona pro II. stupeň, pokračovat ve věcech, které jsou rozjednány.

16. Návrh rozpočtu na příští rok
Presidium se opět pokusí o vyrovnaný rozpočet, s možností požádání o dobrovolnou mimořádnou sbírku v případě mimořádných okolností, zároveň požádalo o uvolnění mimořádných prostředků v případě potřeby propagace indiv. vzdělávání na II. stupni.

 17. Usnesení VH ADV
Presidium ADV je pro příští rok pověřeno následujícím:
- pokračovat v rozpracované činnosti (prosazování DV na II. stupni, příprava novely zákona pro I. stupeň – zmírnění požadavků zákona, práce v oblasti sociální)
- zhodnocení možností a případná změna bankovního ústavu (či produktu v rámci ústavu stávajícího) pro účet ADV
- příprava a realizování změny web ADV za účelem zjednodušení komunikace.

18. Schválení usnesení
Hlasování: 29 pro

19. Hlasování o rozpočtu
- jednomyslně schválen
- Jednomyslně: 29 pro

20. Hlasování o návrhu presidia ADV o uvolnění mimořádných prostředků v případě potřeby prosazování II. stupně DV
- Jednomyslně: 29 pro

21. Ukončení valné hromady v 12:55
(Při hlasování byl proměnný počet účastníků podle momentální účasti v místnosti)

Zapsala
p. Eldridge

Ověřil
p. Bulíř

 

 

Zápis ze zasedání Valné hromady ADV, konané dne 24. 9. 2011 v Zákolanech

Zápis z jednání valné hromady Asociace pro domácí vzdělávání                                                               

1.     Valná hromada se uskutečnila dne 24.9.2011 v Zákolanech, účast dle presenční listiny.

2.     Valná hromada schválila program svého dnešního jednání, předložený Presidiem ADV.

3.     Valná hromada zvolila pro toto své jednání tyto orgány
moderátorem Davida Floryka
zapisovatelem paní Lučnou

4.     členy mandátové a volební komise paní Steinhauserovou a Simonovou a pana Soukupa

5.     Valná hromada vyslechla a vzala na vědomí zprávu o činnosti presidia ADV, přednesenou paní Kapicovou.

6.     Valná hromada vyslechla a vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady ADV, přednesenou paní Kapicovou.

7.     Valná hromada zvolila v souladu se stanovami ADV novou dozorčí radu ADV ve složení: Petr Plaňanský, Jiří Bešta, Aleš Kuchynka, průběh volby je podchycen v zápisu volební komise.

8.  Valná hromada vyslechla informaci o rekonstrukci webu ADVu a vzala na vědomí informaci presidia, že za rekonstrukci webové stránky ADV bude panu Kuchynkovi vyplacena odměna ve výši 3000 Kč.

9.  Valná hromada podporuje úsilí o legalizaci domácího vzdělávání i na 2. Stupni ZŠ formou poslanecké iniciativy a pověřuje členy presidia, aby podnikli všechny potřebné kroky v této věci.

12.  Valná hromada schválila návrh další činnosti presidia a plán hospodaření v příštím roce.

 

 

VH 2009 (26. 9. 2009)

VALNÁ HROMADA ASOCIACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ 26. 9. 2009

 1. Zahájení
 2. Návrh a volba orgánů VH ADV - moderátora – p. Plaňanský (pro-27; zdržel-1); - skrutátorů – p. Soukup, p. Bulíř (pro-26; zdržel-2); - zapisovatele – p. Lučná (pro-27; zdržel-1); - ověřovatele – p. Plaňanský (pro-27; zdržel-1); - mandátové a volební komise –p. Bešta, p. Chalupníková, p. Partyková (pro-25;zdržel-3).
 3. Doplnění a schválení programu (pro-28).
 4. Zpráva o činnosti presidia ADV od minulé VH v r. 2008 (přednesla p. Pražáková) – vzato na vědomí.
 5. Diskuse - návrh k udělení čestného členství pro p. Tůmu; - poděkování presidiu za jeho činnost; - p. Simonová – informace o jednání s Výzkumným ústavem pedagogickým a Ministerstvem školství.
 6. Zpráva dozorčí rady ADV (přednesl p. Bešta) – vzato na vědomí.
 7. Příprava na doplňovací volby do presidia ADV (doplňovací volby se konají z důvodu skončení funkčního období 3 členů presidia).
 8. Představení se kandidátů do presidia ADV: p. Bulíř, p. Kapicová, p. Moudrý, p. Pražáková.
 9. Volba nových členů presidia.
 10. Seznámení s výsledky voleb - 30 hlasů p. Kapicová - 27 hlasů p. Pražáková - 18 hlasů p. Bulíř - 16 hlasů p. Moudrý

nově zvolení členové presidia ADV: p. Kapicová, p. Pražáková, p. Bulíř (náhradník p. Moudrý).

 1. Přestávka.
 2. Zopakování výsledků voleb a nynějšího složení presidia: p. Bulíř, p. Kapicová, p. Pražáková, p. Soukup, p. Žežula.
 3. Informace o povolebním setkání presidia během 14 dní za cílem volby nového presidenta ADV. Výsledky schůzky a volby budou zveřejněny na stránkách ADV.
 4. Diskuse o programu další činnosti presidia, zkušenosti přítomných s pedagogicko-psychologickými poradnami, provoz webových stránek ADV.
 5. Návrh další činnosti presidia ADV (tj. návrh usnesení): a/ pokračovat v aktivitách, které doposud probíhaly (podle ustanovení minulé VH ADV); b/ propracovat právní servis - zpracovat vzorové příklady jak mohou rodiče postupovat v problémových situacích; c/ pracovat na uznání odučených let v DV maminkám do sociálního a důchodového pojištění; d/ podporovat projekt experimentu 2. stupně; e/ revidovat a oživit adresář ADV.
 6. Návrh rozpočtu na rok 2010.
 7. Hlasování o rozpočtu – jednomyslně schváleno (pro-31).
 8. Hlasování o čestném členství p. Tůmy – jednomyslně schváleno (pro-31).
 9. Hlasování o možnosti použít finanční rezervy na právní rozbory a expertízy – jednomyslně schváleno (pro-31).
 10. Schválení návrhu usnesení (pro-31).
 11. Ukončení Valné hromady ADV.

Zapsala: p. Lučná

Ověřil: p. Plaňanský