Stanovy ADV

STANOVY Asociace pro domácí vzdělávání, z.s.

 

I.

Název, právní postavení

1.       Asociace pro domácí vzdělávání, z.s. (dále jen „ADV“) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob, má právní subjektivitu a může svým jménem zakládat, měnit nebo i rušit právní vztahy.

2.       ADV může být členem národních a mezinárodních organizací.

3.       Sídlo: Ke Statkům 20, 252 65 Tursko.

 

 

II.

Poslání, účel a cíle

Účelem ADV je především:

a.       prosazovat zájmy domácího vzdělávání v legislativní oblasti;

b.       být partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Výboru petičního, pro lidská práva, výchovu a vzdělávání, mládež, tělovýchovu a kulturu Senátu Parlamentu České republiky, Národní rady pro vzdělávání a dalších subjektů v otázkách domácího vzdělávání;

c.        informovat širokou veřejnost o možnostech a výhodách domácího vzdělávání;

d.       poskytovat a zprostředkovávat rodičům doma vzdělávaných dětí poradenskou a metodickou pomoc;

e.       pro všechny výše uvedené aktivity a cíle, jakož i pro zachování vlastní existence, vytvářet potřebné finanční zdroje zajišťující nutnou ekonomickou samostatnost;

f.         spolupracovat s jinými organizacemi, občanskými sdruženími, vládními i nevládními institucemi v České republice i v zahraničí.

 

 

III.

Členství, práva a povinnosti členů vůči spolku, vznik a zánik členství

1.       Členství ve spolku je trojího druhu - řádné, přidružené a čestné. Řádný člen má veškerá členská práva, čestný člen má stejná práva, není však povinen hradit členské příspěvky, přidružený člen má práva omezená, není povinen hradit členské příspěvky a má pouze poradní hlas

2.       Pokud stanovy mluví o členovi bez rozlišení jeho druhu, má se tím na mysli člen řádný nebo čestný.

3.       Řádným nebo přidruženým členem ADV se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním, účelem a cíli ADV. Členství vzniká písemnou registrací vyplněné přihlášky (přidělením registračního čísla členovi) prezídiem ADV, prezídium je oprávněno přihlášku neregistrovat.

4.       Čestné členství může být navrženo prezídiem ADV osobnosti mimořádného významu. Čestné členství je dobrovolné a vzniká jeho přijetím navrženým čestným členem a přidělením registračního čísla členovi. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, nestanoví-li se výslovně ve stanovách jinak.

5.       Práva řádného člena ADV:

  1. účastnit se Členské schůze ADV;

b.       být volen za člena všech orgánů ADV a navrhovat kandidáty k volbě a volit orgány ADV; podávat návrhy všem orgánům ADV a žádat jejich projednání;

c.        být pravidelně informován o činnosti prezídia i celé ADV;

d.       písemnou formou delegovat své hlasovací právo na jiného řádného člena ADV za účelem hlasování na Členské schůzi; hlasovat na Členské schůzi o všech projednávaných otázkách hlasem svým a maximálně pěti svěřenými hlasy.

 

6.       Povinnosti řádného člena ADV:

  1. dodržovat stanovy ADV;

b.       respektovat závěry přijaté Členskou schůzí;

c.        platit včas příspěvky stanovené Členskou schůzí ADV. Členský příspěvek je splatný nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku, u nových členů pak 3 měsíce od registrace podané přihlášky.

7.       Členství zaniká:

  1. vystoupením člena na základě jeho písemné žádosti;

b.       zrušením členství ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy příslušný subjekt přestane splňovat podmínky členství;

c.        nezaplacením členského příspěvku řádným členem do 6 měsíců po termínu jeho splatnosti - v takovém případě se řádný člen stává bez dalšího členem přidruženým;

d.       vyloučením pro porušení stanov ADV či pro zpochybnění poslání, účelu či cílů ADV zvlášť hrubým způsobem, přičemž o vyloučení rozhoduje prezídium ADV nadpoloviční většinou všech svých členů;

e.       úmrtím člena či zánikem právnické osoby, která je členem, členství se váže na osobu člena a nepřechází na právního nástupce;

f.         zánikem ADV jako právnické osoby.

8.       Seznam členů vede prezídium, seznam členů nebude zpřístupněn. Prezídium provádí zápisy a výmazy týkající se členství osob bez zbytečné prodlevy poté, kdy nastane skutečnost pro vznik či zánik členství rozhodující. Prezídium eviduje v samostatné evidenci i přidružené členy.

 

IV.

Organizační struktura a orgány ADV

Orgány ADV jsou Členská schůze, prezídium, kontrolní komise, prezident a viceprezident, nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.

1.       Členská schůze ADV (dále jen Členská schůze):

  1. je nejvyšším orgánem ADV a schází se k jednání alespoň 1x za rok v termínu, který určí prezídium ADV;

b.       je svolávána rozhodnutím prezídia ADV, nebo na žádost alespoň třetiny členů ADV; zasedání Členské schůze se svolává e-mailem;

c.        odvolává a volí prezídium ADV (dále jen prezídium) na období čtyř let;

d.       odvolává a volí kontrolní komisi ADV na období tří let;

e.       schvaluje rozpočet ADV a výsledek hospodaření;

f.         schvaluje změny stanov ADV, včetně změn i zániku ADV;

g.       schvaluje výši členských příspěvků, nejvýše však ve výši překračující výši členských příspěvků v předchozím kalendářním roce o 50%;

h.       schvaluje nakládání se jměním ADV;

i.         přijímá programové dokumenty a usnesení;

j.         rozhodnutí Členské schůze je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů ADV, Členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů, pokud stanovy v konkrétním případě nestanoví jinak.

2.       Prezídium ADV (dále jen prezídium):

  1. jeho členové jsou oprávněni jednat samostatně;

b.       je voleno Členskou schůzí ADV na funkční období čtyř let a skládá se z pěti členů;

c.        volí ze svých členů prezidenta na období jednoho roku;

d.       volí ze svých členů viceprezidenta na období jednoho roku;

e.       schází se minimálně jednou za šest měsíců. Toto setkání svolává prezident nebo nejméně tři jeho členové. O setkání prezídia musejí být její členové informováni nejméně týden před jeho konáním, se souhlasem všech členů lze tuto dobu zkrátit;

f.         plní usnesení Členské schůze a navrhuje programové dokumenty;

g.       organizuje spolupráci s ostatními profesními organizacemi, spolky a sdruženími;

h.       může zřizovat a obsazovat funkce nezbytné k plnění úkolů svěřených Členskou schůzí;

i.         může zplnomocnit k jednání jménem ADV další osoby. Zplnomocněné osoby mohou jednat samostatně, a sice na základě písemného pověření prezídiem;

j.         může vytvářet pracovní skupiny;

k.        svolává jednání Členské schůze na základě svého rozhodnutí nebo žádosti alespoň třetiny členů ADV;

l.         podává Členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření;

m.      jednání prezídia řídí prezident ADV nebo jím pověřený člen prezídia;

n.       rozhodnutí prezídia jsou závazná po schválení nadpoloviční většinou všech členů prezídia;

o.       v odůvodněných případech může řádného člena zprostit členského příspěvku;

p.       vede seznam členů (zápisy a výmazy), seznam členů nebude zpřístupněn.

3.       Kontrolní komise:

  1. je tříčlenná, volená Členskou schůzí ADV na období tří let;

b.       provádí komplexní revizní činnost a předkládá svá zjištění Členské schůzi ADV k rozhodnutí;

c.        zaměřuje se především na kontrolu všech stránek hospodaření ADV.

4.       Prezident:

  1. je statutárním orgánem ADV;

b.       je volen prezídiem na období jednoho roku;

c.        má právo svolat setkání prezídia;

d.       může být předčasně odvolán hlasováním prezídia.

5.       Viceprezident:

  1. je volen na období jednoho roku;

b.       viceprezident při řízení prezídia ADV zastupuje prezidenta v případě absence, či z prezidentova pověření;

c.        přebírá výkonnou moc prezidenta ADV v případě odvolání prezidenta;

d.       může být předčasně odvolán ze své funkce hlasováním prezídia.

6.       Členská schůze současně s orgány volí jejich náhradníky, a to dva náhradníky prezídia a jednoho náhradníka Kontrolní komise. V případě odstoupení člena orgánu zaujme jeho místo náhradník, u prezídia ve zvoleném pořadí.

 

V.

Hospodaření ADV

1.       Hospodaření ADV se řídí obecně platnými právními předpisy a zásadami, které přijme Členská schůze.

2.       Za hospodaření ADV zodpovídá prezídium, kontrolu alespoň jednou ročně provádí Kontrolní komise, která předává zprávu Členské schůzi.

3.       Prostředky hospodaření může ADV získávat:

  1. z členských příspěvků;

b.       z příjmů vytvářených vlastní podnikatelskou, případně i jinou hospodářskou činností;

c.        z dotací, darů, grantů a odkazů.

4.       Výdaje ADV sestávají:

a.       z nákladů na pořádání akcí ADV;

b.       z režijních nákladů spojených s vlastní existencí ADV;

c.        z nákladů na další akce a aktivity schválené prezídiem.

 

 

VI.

Zánik ADV

1.       ADV zaniká rozhodnutím 4/5 všech členů.

2.       Pro případ likvidace se ustanoví likvidátor, který v souladu s platnými předpisy a těmito stanovami naloží s majetkem ADV. Tento majetek smí být předán pouze jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům ADV a jež se zabývá neziskovou činností.

 

VII.

Závěrečná a společná ustanovení

1.       Písemnosti dotýkající se existence a podstaty ADV vždy podepisuje prezident ADV, případně jim pověřený člen prezídia.

2.       Běžnou agendu, jíž se pro účely těchto úkonů rozumí korespondence nezakládající práva a povinnosti ADV, jejich změny nebo závazky, podepisuje pověřený člen prezídia.

3.       Tyto stanovy ADV byly schváleny Členskou schůzí, konanou v Zákolanech dne 26. 9. 2015 a nabyly účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.