Zápis ze zasedání Valné hromady ADV, konané dne 7. 6. 2003 v Praze

• 1. Zahájení - Petr Plaňanský zahájil zasedání VH jménem presidia přivítáním přítomných a přednesením programu.
• 2. Valná hromada na návrh Petra Plaňanského rozhodla vzhledem k nevelkému počtu přítomných o sloučení volební a mandátové komise a
komise návrhové do jediné komise, a to tříčlenné. Za členy byli z plena navrženi Bohumil Bulíř, Tomáš Flegr a David Floryk. Valná hromada
poté hlasováním zvolila komisi v navrženém složení (všichni 3 navržení zvoleni jednomyslně).
• 3. Moderátorem byl zvolen Petr Plaňanský, zapisovatelem David Floryk a oveřovateli zápisu Daniel Krejčí a Petr Plaňanský.
• 4. Komise se chopila svých úkolů dle stanov a jednacího a volebního řádu a konstatovala, že v tuto chvíli je na jednání VH přítomno:
- 14 řádných členů s hlasovacím právem
- 2 hosté bez hlasovacího práva
- 6 nepřítomných členů je zastoupeno svým delegovaným zástupcem, jejichž plná moc byla komisí ověřena, tedy:
- Valná hromada disponuje 20 platnými hlasy
• 5. Po krátkém vysvětlení náplně jednotlivých bodů programu Petrem Plaňanským valná hromada schválila program zasedání VH dle návrhu
předloženého presidiem.
• 6. Valná hromada vyslechla zprávu o činnosti ADV v uplynulém období, přednesenou presidentkou ADV Jaroslavou Simonovou a poté
doplnění této zprávy Petrem Plaňanským.
• 7. Valná hromada vyslechla zprávu dozorčí rady ADV, kterou pro omluvenou nepřítomnost předsedy DR přednesl Petr Plaňanský.
• 8. Valná hromada vyslechla návrh rozpočtu ADV pro rok 2003, přednesený Jaroslavou Simonovou.
• 9. Valná hromada vyslechla návrh plánu činnosti pro nadcházející období, přednesený Jaroslavou Simonovou, na který navázala diskuse. V
průběhu přednášení těchto příspěvků se změnil počet přítomných, a to takto:
- 21 osobně přítomných členů ADV s hlasovacím právem
- 20 nepřítomných členů, zastoupených delegovanými zástupci
- VH disponovala 41 platným hlasem
• 10. Po vyslechnutí uvedených zpráv byla zahájena diskuse. Byla věnována především aktuálním problémům domácího vzdělávání, které se
ocitlo v nové situaci díky skutečnosti, že MŠMT ČR připravilo návrh nového školského zákona a zahájilo vnitřní připomínkové řízení bez toho,
že by o tomto kroku byla zpravena ADV, přičemž podmínky, upravující DV v novém návrhu jsou výrazně omezující, a to nejen ve srovnání s
režimem, v němž probíhá experiment, nýbrž i ve srovnání s tzv. "prvním návrhem" školského zákona", který byl v loňském roce sněmovnou
zamítnut. Diskuse byla proto věnována především otázkám, jakou strategii zvolit pro co nejúčinnější ovlivnění výsledné podoby zákona.
Diskutující posléze konstatovali, že návrh pozměňovacích návrhů, předložený Mgr. Bakončíkem, představuje kompromis, který se zdá být
jednak nejlogičtějším řešením legislativní situace DV a proto se jeví jako žádoucí soustředit úsilí všech příznivců DV na prosazení právě těchto
pozměňovacích návrhů, a to jakýmikoliv způsoby a cestami. Poté byla diskuse ukončena.
• 11. Valná hromada svým hlasováním rozhodla o přijetí usnesení, jež jsou předmětem samostatného dokumentu. Všechna hlasování byla
jednomyslná.
• 12. Poté bylo oficiální jednání VH ukončeno.
Zapsal: David Floryk
Ověřovatelé zápisu: Daniel Krejčí, Petr Plaňanský
V Praze 7. června 2003