Zápis o Členské schůzi ADV

Zápis o Členské schůzi ADV

1.      Místo a datum konání

Bratrská škola, Rajská 300/3, Praha 7, dne 15.11.2019

 

2.      Zahájení

Prezident ADV Vladislav Soukup zahájil konání Členské schůze ADV.

 

3.      Návrh a volba orgánů Členské schůze

Proběhla volba následujících orgánů Členské schůze:

·        Zapisovatel: Roman Oulický

·        Ověřovatel zápisu: Kristýna Klusoňová

Hlasování o návrhu: schválen jednomyslně

 

4.      Doplnění a schválení programu

Do předloženého programu byl doplněn návrh udělit statut čestného člena ADV předchozímu prezidentovi ADV.

Program Členské schůze byl poté jednomyslně schválen.

Hlasování o programu: schválen jednomyslně

 

5.      Seznámení se zprávou Kontrolní komise

Finanční situace ADV za období od 1.11.2018 do 31.10.2019 byla stabilní, příjmy z členských příspěvků a případných darů mírně převýšily výdaje.

Zprávu přednesl Roman Oulický, člen Kontrolní komise ADV.

 

6.      Návrh rozpočtu na příští rok

Rozpočet ADV bude v roce 2020 kopírovat stávající vývoj:

·        ADV bude opět přispívat na pravidelné každoroční činnosti: slavnostní zahájení a ukončení školního roku, Akademie domácích školáků.

·        Veškeré aktivity spojené s činností ADV jsou konány jejími členy na bázi dobrovolnosti a jsou bez nároku na finanční ohodnocení.

Hlasování o rozpočtu: schválen jednomyslně

 

7.      Zpráva Prezídia o činnosti

Vladislav Soukup a členové Prezídia a dalších orgánů ADV předložili zprávu o stavu a činnosti ADV, mimo jiné:

·        Bylo provedeno stručné představení stávajících členů Prezídia

·        ADV / Prezídium poskytuje součinnost médiím dle toho jak jsou osloveni, vnímání IV médii je veskrze pozitivní

·        Za uplynulé období nedošlo k žádným změnám v oblasti financování škol

·        Prezídium vyjádřilo poděkování paní Evě Netíkové za její soustavné a obětavé odpovídání na maily rodičů

 

8.      Návrh další činnosti Prezídia ADV

Prezídiu nebyl uložen žádný naléhavý úkol do dalšího období. Prezidium bude pokračovat ve své současné činnosti obdobným způsobem jako doposud.

 

9.      Návrh na udělení čestného členství

Členská schůze zvážila a přijala návrh na udělení čestného členství předchozímu prezidentovi ADV Martinovi Klusoňovi obdobně jako bylo uděleno všem bývalým prezidentům.

Hlasování o čestném členství: schváleno jednomyslně

 

10.   Diskuse

V rámci diskuze byla probrána různá aktuální témata.

 

11.   Návrh a schválení usnesení.

Návrhy a usnesení byly schváleny v rámci předchozích bodů.

 

12.   Ukončení

Vladislav Soukup ukončil Členskou schůzi. Příští se bude konat přibližně za rok.