Zápis o Členské schůzi ADV 16.11.2018

Bratrská škola, Rajská 300/3, Praha 7, dne 16.11.2018

 

1.       Zahájení

Prezident ADV Vladislav Soukup zahájil konání Členské schůze ADV.

 

2.       Návrh a volba orgánů Členské schůze

Proběhla volba následujících orgánů Členské schůze:

·         Skrutátoři: Jiří Smítka, Irena Steinhauserová

·         Zapisovatel: Roman Oulický

·         Ověřovatel zápisu: Kristýna Klusoňová

·         Volební a mandátová komise: Judita Kapicová, Andrea Bridges, Daniel Rumpík

Hlasování: Pro: 18; Proti: 0; Zdržel se: 2; Celkem přítomno: 20

 

3.       Doplnění a schválení programu

Předložený program Členské schůze byl jednomyslně schválen.

Hlasování o programu: Pro: 23; Proti: 0; Zdržel se: 0; Celkem přítomno: 23

 

4.       Seznámení se zprávou Kontrolní komise

Finanční situace ADV za období od 1.9.2017 do 31.10.2018 byla stabilní, příjmy z členských příspěvků a případných darů mírně převýšily výdaje.

Zprávu přednesl Roman Oulický, člen Kontrolní komise ADV.

 

5.       Návrh rozpočtu na příští rok

Rozpočet ADV bude v roce 2019 kopírovat stávající vývoj:

·         ADV bude opět přispívat na pravidelné každoroční činnosti: slavnostní zahájení a ukončení školního roku, Akademie domácích školáků, pronájem domény a členský příspěvek SKAV.

·         Veškeré aktivity spojené s činností ADV jsou konány členy na bázi dobrovolnosti a jsou bez nároku na finanční ohodnocení.

Hlasování o rozpočtu: Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0; Celkem přítomno: 25

 

6.       Zpráva Prezídia o činnosti

Vladislav Soukup a členové Prezídia a dalších orgánů ADV předložili zprávu o stavu a činnosti ADV v následujících bodech:

·         Na úvod bylo provedeno shrnutí hlavních cílů a poslání ADV a představení stávajících členů Prezídia.

·         Prezídium se letos sešlo v souvislosti s otázkou financování žáků v IV.

·         Prezidenta ADV oslovují média (rozhlas, noviny, televize)

 

7.       Doplňovací volby do Prezídia

Dvěma současným členům Prezídia vypršel čtyřletý mandát a proto byly provedeny doplňovací volby.

·         Jako kandidáti do Prezídia na další funkční období byli představeni stávající prezident Vladislav Soukup a stávající člen Prezídia Lubomír Moudrý.

·         Volební a mandátová komise provedla hlasování o jednotlivých kandidátech:

o   Vladislav Soukup:      Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0; Celkem přítomno: 25

o   Lubomír Moudrý:       Pro: 25; Proti: 0; Zdržel se: 0; Celkem přítomno: 25

·         Volební a mandátová komise shledala volby platné a v souladu s jednacím řádem ADV.

·         Výsledky hlasování komise zaznamenala do příslušných volebních formulářů.

 

8.       Návrh další činnosti Prezídia ADV

Prezídiu nebyl uložen žádný naléhavý úkol do dalšího období.

 

9.       Diskuse

V rámci diskuze byla probrána různá aktuální témata

 

10.    Návrh a schválení usnesení.

Návrhy a usnesení byly schváleny v rámci předchozích bodů.

 

11.    Ukončení

Vladislav Soukup ukončil Členskou schůzi. Příští se bude konat přibližně za rok.