Zápis o Členské schůzi ADV 2016

1) Místo a datum konání: Zákolany, 24.9.2016

 

2) Zahájení

Prezident ADV Martin Klusoň zahájil konání Členské schůze ADV.

 

3) Návrh a volba orgánů Členské schůze

Proběhla volba orgánů Členské schůze:

 

 • Skrutátoři – Michal Zámorský, Irena Steinhauserová
 • Zapisovatel – Jiří Kotrla
 • Ověřovatel – Kateřina Ucháčová

 

Hlasování: Pro: 18; Proti: 0; Zdržel se: 1; Celkem přítomno: 19

 

4) Doplnění a schválení programu Členské schůze

Program Valné hromady byl schválen jednomyslně, žádný návrh na doplnění nebyl předložen.

Hlasování o programu: Pro: 18; Proti: 0; Zdržel se: 1; Celkem přítomno: 19

 

5) Seznámení se zprávou Kontrolní komise

Finanční situace ADV za období od 1.9.2015 do 31.8.2016 byla stabilní, příjmy z členských příspěvků a případných darů zhruba sledují výši výdajů. Stav účtu ADV k 31.8.2016 ve výši 25 933,63 Kč, stav pokladny 14 899,- Kč. Stav majetku nulový, ADV vlastní pouze mobilní telefonní přístroj. 

Zprávu přednesl Roman Oulický, člen Kontrolní komise.

 

6) Návrh rozpočtu na příští rok

 • Roman Oulický, člen Kontrolní komise, předložil návrh rozpočtu na příští rok
 • ADV přispívá pravidelně na následující činnosti: pronájem domény, roční členský příspěvek SKAV, akademie DŠ, konference DV, slavnostní zahájení a ukončení školního roku.
 • VH souhlasí s navrženým rozpočtem. 

 

7) Rozprava o předložených návrzích Prezídia a zprávě o činnosti

 • L. Steinhauserová vyjádřila pochvalu prezídia za prosazení novely školského zákona, kterým bylo DV rozšířeno na 2.stupeň ZŠ, ačkoli to není za ideálních finančních podmínek.
 • R. Ucháč zmínil, že situace pro ADV se změnila a nyní jsou před námi nové úkoly, které je třeba jasně definovat.
 • M. Klusoň informoval, že se rozhodl rezignovat na post Prezidenta ADV z důvodů splnění cílů, které si při nástupu do funkce dal. Naplněné cíle zahrnují:
  • Prosazení DV na 2. stupni ZŠ
  • Vyčištění členské základny ADV
  • Přeregistrace ADV do spolku
 • Vladislav Soukup je ochotný převzít funkci Prezidenta ADV na další období (M. Klusoň v prezídiu zůstává). 
 • Titul pro komunikaci s médii M. Klusoně: legislativní rada 
 • Zpráva o činnosti zahrnuje prosazení DV na 2.stupni ZŠ, přeregistrace ADVdo spolku v souladu s NOZ, pravidelné aktivity doma vzdělávaných dětí, komunikuje s poslanci a ministry, účastní se konferencí, mediální činnost. 

 

8) Návrh další činnosti prezídia ADV

 • ADV pověřuje Prezídium těmito úkoly:
  • Nadále střežit svobodu domácího vzdělávání v České republice (aby nedošlo k otevření paragrafu 41 a nenastaly komplikace)
  • Usilovat o odstranění diskriminace financování DV (v rámci příprav na změny financování škol)
  • Započítávání věku vzdělavatele do důchodového věku + zdravotní a soc. zabezpečení v ČR. Vstoupit do jednání s ministerstvem práce a definovat tento požadavek (ocenění DV podobně jako mateřství)
  • Zajistit praktickou schopnost vykonávat DV v ČR – působení na školách, komunikace s řediteli, atd.
  • Osvěta – upgrade webových stránek
  • Spolupráce ADV a koordinace činností s odpovídajícími spolky a sdruženími
 • Informace ohledně přidruženého („korespondenčního“) členství, jaké výhody, informační servis – Eva Kotrlová a Lucie Beštová připraví a rozešlou dopis ohledně tohoto bodu.
 • Členská schůze schválila úkoly na základě hlasování:

 

Hlasování o návrhu činnosti: Pro: 19; Proti: 0; Zdržel se: 0; Celkem přítomno: 19

 

9) Diskuse

 • Diskuze se věnovala situaci po uzákonění 2. stupně a předškolnímu vzdělávání, zejména diskriminaci ve financování, nedostatku informací v rámci škol, prosíťovanosti škol v rámci ČR.

 

10) Návrh a schválení usnesení.

 • Bylo vyjádřeno poděkování Prezídiu ADV za prosazení druhého stupně. 
 • Návrhy a usnesení byly schváleny v rámci předchozích bodů.

 

11) Ukončení VH ADV