Zápis ze zasedání Valné hromady ADV, konané dne 24. 9. 2011 v Zákolanech

Zápis z jednání valné hromady Asociace pro domácí vzdělávání                                                               

1.     Valná hromada se uskutečnila dne 24.9.2011 v Zákolanech, účast dle presenční listiny.

2.     Valná hromada schválila program svého dnešního jednání, předložený Presidiem ADV.

3.     Valná hromada zvolila pro toto své jednání tyto orgány
moderátorem Davida Floryka
zapisovatelem paní Lučnou

4.     členy mandátové a volební komise paní Steinhauserovou a Simonovou a pana Soukupa

5.     Valná hromada vyslechla a vzala na vědomí zprávu o činnosti presidia ADV, přednesenou paní Kapicovou.

6.     Valná hromada vyslechla a vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady ADV, přednesenou paní Kapicovou.

7.     Valná hromada zvolila v souladu se stanovami ADV novou dozorčí radu ADV ve složení: Petr Plaňanský, Jiří Bešta, Aleš Kuchynka, průběh volby je podchycen v zápisu volební komise.

8.  Valná hromada vyslechla informaci o rekonstrukci webu ADVu a vzala na vědomí informaci presidia, že za rekonstrukci webové stránky ADV bude panu Kuchynkovi vyplacena odměna ve výši 3000 Kč.

9.  Valná hromada podporuje úsilí o legalizaci domácího vzdělávání i na 2. Stupni ZŠ formou poslanecké iniciativy a pověřuje členy presidia, aby podnikli všechny potřebné kroky v této věci.

12.  Valná hromada schválila návrh další činnosti presidia a plán hospodaření v příštím roce.