Zápis ze zasedání Valné hromady ADV, konané dne 29. 5. 2010 ve Vraném nad Vltavou

1. Zahájení

2. Návrh a volba orgánů VH

       - moderátora – p. Plaňanský: 20 pro
       - skrutátorů – p. Lučná, p. Ucháčová: 18 pro
       - zapisovatele – pí. Eldridge: 24 pro, 4 zdrželi
       - ověřovatele – p. Bulíř: 25 pro, 1 zdržel
       - mandátové a volební komise – p. Bešta, p. Simonová, p. Pražáková (voleno vcelku jako tříčlenná komise): 22 pro 3 zdrželi

3. Doplnění a schválení programu
(program doplněn o diskusi ohledně pedagogicko-psychologických poraden – zařazeno před všeobecnou diskusi): 26 pro

4. Závěrečná zpráva prezídia ADV od VH v r. 2009
(zprávu přednesla p. Pražáková, doplnila ji S. Simonová, která informovala o situaci na Slovensku ohledně DV a dále ji doplnil V. Soukup ohledně sociálně-právního servisu: případné problémy řešit přes prezidium ADV, padl návrh na zpracování jakési „právní kuchařky“) – VH vzala závěrečnou zprávu  na vědomí.

5. Diskuse navazující na závěrečnou zprávu
věnovala se jednak situaci na MŠMT, věcem klem II. stupně a problému špatně funkčních webových stránek ADV

6. Seznámení se zprávou dozorčí rady ADV
(zprávu přednesl p. Bešta) – vzato na vědomí, v diskuzi projednávána možnost výhodnějšího vedení bankovního účtu (padly tři možné varianty: p. Severová, p. Ucháčová a p. Plaňanský dodají prezídiu podklady pro případnou změnu)

7. Příprava na doplňovací volby do presidia ADV:
mandátní a volební komise přijala kandidaturu

8. Představení se kandidátů do presidia ADV:
p. Soukup, p. Žežula.

9. Proběhla volba nových členů presidia.

10. Seznámení s výsledky voleb
p. Soukup: 28 pro,1 se zdržel hlasování; p. Žežula: 28 pro, 1 se zdržel hlasování
nově zvolení členové presidia ADV: p. Soukup, p. Žežula

11. Přestávka 11.25-11.30

12. Zopakování výsledků voleb a nového složení presidia
p. Bulíř, p. Kapicová, p. Pražáková, p. Soukup, p. Žežula

13. Informace o povolebním setkání presidia během měsíce
(či dvou, podle možností členů presidia ADV) k potvrzení presidenta ADV a rozdělení či potvrzení úkolů. Výsledky schůzky a volby budou později zveřejněny na stránkách ADV.

14. Diskuse
problémy a zkušenosti s jednotlivými PPP (presidium nabídlo možnost konzultace při řešení problémů), individuální vzdělávání na II. stupni, sociální zabezpečení, práce s medii, popsána situace na jednotlivých školách ohledně hodnocení, popsána situace na MŠMT a VÚP, pro web ADV slíbil možnou pomoc p. Ucháč (prostor), požádáni rodiče o prozkoumání možností, kdo by se rekonstrukce web mohl ujmout, presidium požádáno o kontaktování p. Mertina s prosbou na uspořádání semináře pro PPP, případně další skupiny (senát? poslanci?)

 15. Návrh další činnosti presidia ADV
Uspořádání semináře s Dr. Mertinem pro PPP, řešení web.stránek, možnost výhodnějšího vedení bankovního účtu, příprava zákona pro II. stupeň, pokračovat ve věcech, které jsou rozjednány.

16. Návrh rozpočtu na příští rok
Presidium se opět pokusí o vyrovnaný rozpočet, s možností požádání o dobrovolnou mimořádnou sbírku v případě mimořádných okolností, zároveň požádalo o uvolnění mimořádných prostředků v případě potřeby propagace indiv. vzdělávání na II. stupni.

 17. Usnesení VH ADV
Presidium ADV je pro příští rok pověřeno následujícím:
- pokračovat v rozpracované činnosti (prosazování DV na II. stupni, příprava novely zákona pro I. stupeň – zmírnění požadavků zákona, práce v oblasti sociální)
- zhodnocení možností a případná změna bankovního ústavu (či produktu v rámci ústavu stávajícího) pro účet ADV
- příprava a realizování změny web ADV za účelem zjednodušení komunikace.

18. Schválení usnesení
Hlasování: 29 pro

19. Hlasování o rozpočtu
- jednomyslně schválen
- Jednomyslně: 29 pro

20. Hlasování o návrhu presidia ADV o uvolnění mimořádných prostředků v případě potřeby prosazování II. stupně DV
- Jednomyslně: 29 pro

21. Ukončení valné hromady v 12:55
(Při hlasování byl proměnný počet účastníků podle momentální účasti v místnosti)

Zapsala
p. Eldridge

Ověřil
p. Bulíř